Vedtekter

1. Indiasolidaritet er en organisasjon bygd på medlemskap for enkeltpersoner. Medlemmer er enhver person som støtter plattformen, vedtektene og betaler kontingent. Organisasjoner og foreninger kan være støttemedlemmer.

2. Organisasjonens hovedkontor er i Oslo. Sentralleddet i organisasjonen samarbeider med lokallag på fylkes- og kommunalplan. Styret kan godkjenne at grupper på tre eller flere personer starter lokallag. Lag må velge styre på årsmøte.

3. Medlemsmøtet er øverste besluttende organ mellom årsmøtene. Hvert medlem som har betalt kontingent har tale-, forslags- og stemmerett på medlemsmøtet. Medlemsmøtet innkalles av styret eller om minimum en tredjedel av medlemmene krever det.

4. Årsmøtet i organisasjonen avholdes innen april måned. Dersom minimum en tredjedel av medlemmene krever det, innkalles det til ekstraordinært årsmøte. Årsmøte og eventuelt ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minimum fire ukers varsel. Sakspapirene sendes ut senest to uker før årsmøtet. Tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har betalt kontingent når innkallingen blir sendt ut. Ordinært årsmøte skal som minimum behandle beretning, regnskap, arbeidsplan og valg av styre, revisor og valgkomité for kommende periode.

5. Styret består av minimum tre personer med en øvre grense på sju. To varaer skal også velges, og disse innkalles til styremøtene. Varamedlemmer til styret har ikke stemmerett dersom de ikke stiller for et av de ordinære styremedlemmene. Styret har som oppgave å lede det daglige arbeidet mellom årsmøtene på grunnlag av den vedtatte plattformen, arbeidsplanen og pålegg medlemsmøtene gir det.

6. Kontingenten er 50 kroner i året. Organisasjoner og foreninger må betale minst 1000 kroner i året i støttekontingent.

7. Medlemmer som motarbeider organisasjonens formål og virksomhet kan fratas medlemskapet av organisasjonens styre. For dette kreves to tredjedels flertall. Vedkommende som er foreslått ekskludert har rett til å legge sin sak frem for styret.

8. Indiasolidaritet kan oppløses på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall. Organisasjonens midler tilfaller da et formål bestemt av styret.

9. Endring av vedtektene gjøres på årsmøtet med to tredjedels flertall.

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 7. desember 2011